For medlemmer


Styret

 • Ann-Kristin Holmeslet, leder

 • Bjørn-Emil Fredriksen, Nestleder/Utleiekoordinator

 • Renathe F. Jakobsen

 • Ketil Vassbotn

 • Nadja Sofia Turunen, arr komite

 • Nina Olsen, 1. vara

 • Torkild Jensen, 2. vara


E-post til styret: post@sandvikabygdehus.no


Se også vår FaceBook side: FACEBOOKÅrsmøte 16-03.2023:
ÅRSMØTE 2022
BYGDELAGET SAMHOLD


TORSDAG 16. MARS 2023, KL 19.30PÅ BYGDEHUSET I SANDVIKA

 

                          Saksliste 1.       Åpning


2.     a  Valg av møteleder

        b  Valg av sekretær

        c  Valg av tellekorps

        d  Valg av to personer til å underskrive protokoll


3.       Årsberetning


4.       Regnskap 2022


5.       Innkomne saker:

Styrehonorar/rekruttering

     

6.       Handlingsplan for 2023


7.       Utleiepriser


8.       Kontingent:

Nåværende årskontingent: Enkeltmedlemmer kr 200, familie kr 300


9.       Budsjett 2023


10.     Valg


11.     AvslutningVi serverer kaffe og noe godt til.  ÅRSMØTE 2017


BYGDELAGET SAMHOLDONSDAG 15. MARS 2016, KL 20.00

PÅ BYGDEHUSET I SANDVIKA     


Se referat: Referat årsmøte 150317.pdf


Årsmøtereferat 15.03.17.

Sted                  Bygdehuset i Sandvika

Dato/kl.           15.03.17. kl. 20:00

Til stede           

Lars Eidissen, Nanne Aannerud, Elisabeth M. Sivertsen, Gunhild E Berg, Tone Larsen, Renate Vassbotn, Nina Olsen og Ann-­‐Kristin Holmeslet


Frafall   Medlemmer   2 stk.


Sak 1                Åpning

Lars åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.


Sak 2                       

a)  Valg av møteleder: Lars Eidissen

b)  Valg av sekretær: Elisabeth M. Sivertsen

c)   Valg av tellekorps: Tone Larsen og Nina Olsen

d)  Valg av to personer til å underskrive protokoll: Tone Larsen og Nina Olsen


Sak 3                Årsberetning

Lars gjennomgikk årsberetningen. Ved utgangen av 2016 hadde Bygdelaget 53 familiemedlemsskap og 9

enkeltmedlemsskap. Tradisjonelle arrangement har vært avholdt i 2016 med unntak av 17.maikafe. I

tillegg gikk matmesse, høstfest og Halloween ut, men i stedet hatt bingokafe med varierende

oppmøte. Av dugnad er det utført litt maling under vinduer på nordveggen. Grunnen er t kun en

person møtte opp. Styret opplever at det er ønskelig at disse arrangementene forblir i fremtiden,

men etterlyser større engasjement fra Bygdelagets medlemmer/innbyggere til å gjennomføre disse.

Spørsmål som kom frem var: Hvordan nå alle? Epost til alle innbyggere? Kan kontingent sendes ut pr

epost? Hvem skal distribuere evt. epostliste? Det nye styret tar dette med som innspill videre.


Sak 4                Regnskap

Lars gjennomgikk regnskapet. Godkjent med de anmerkninger som beskrevet i revisorberetningen.

Viktig å ha riktig telefonnummer og epost til revisor.

Forslag angående betalingsordning kom opp og dette tas videre av det nye styret. Det er ønskelig at

betalingsordning moderniseres.


Sak 5                Innkomne saker

En sak er kommet inn.

Nærmiljøanlegg – hvordan skal tomten til Bygdehuset utnyttes? Forslag til samarbeidsavtale med

Innlandet Utviklingslag ble lagt frem. I tillegg kom det inn 3 forslag:

 1. Kart av tomt fremlagt av Ann-­‐Kristin hvor det foreslås to mål tiltenkt aktivitetspark. Enstemmig vedtatt.
 2. Det nye styre må få fullmakt til å nedsette en komite med formål å se på muligheten for å etablere et aktivitetsområde øst for Bygdehuset. Resultat av dette fremlegges for årsmøte 2018 til endelig vedtak. 9 stemmer for og 1 mot.
 3. Forslag til at det nye styret gis fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Innlandet Utviklingslag for omregulering av tomten og hva dette vil bety for fremtiden. Enstemmig vedtatt.


Sak 6                Handlingsplan

•   Aktiviteter:

 • Forslag om at arrangement-­‐komiteen oppløses. Dette betyr vedtektsendring og det må behandles i et styremøte før årsmøte. Dette er ikke gjort og må dermed vente til neste år. I mellomtiden er det ønskelig at arrangement-­‐komiteen endres til arrangements-­‐ koordinatorer da det bare er 2 igjen.
 • Det er også ønskelig å legge ut kalender angående ledige datoer for utleie på hjemmesiden.
 • Dugnad:

- Tak må ha første prioritet da det er lekkasje ved pipehatt når det er regn og vind samtidig.

- 2 stk. er ansvarlig for taket

- Montere takrenner

- Legge belegg i yttergang

- Vårrydding og mindre vedlikehold

- Fortsette planlagte aktiviteter i hht forrige år og det nye styret tar dette videre og fastsetter dato.


Sak 7                Utleiepriser

Ingen endringer. Enstemmig vedtatt.


Sak 8                Kontingent

Nåværende kontingent er kr 250 for familiemedlemsskap og 150 for enkeltmedlemsskap. Økes med

virkning fra 01.01.18. til kr 300 for familiemedlemsskap og 200 for enkeltmedlemsskap. Enstemmig

vedtatt.


Sak 9                Budsjett 2017

Budsjett for 2017 enstemmig vedtatt


FORSLAG TIL BUDSJETT 2017Inntekter                                                        2016                        2017

Arrangement                                          43000,00                30000,00

Utleie                                                       41450,00                52955,00

Kontingent                                              14000,00                15000,00

Tilskudd                                                     1500,00                   2000,00

Renter                                                            50,00                       45,00

Sum                                                       100000,00              100000,00Utgifter

Olje/strøm                                              30000,00                30000,00

Driftsutgifter                                          45000,00                45000,00

Vedlikehold                                            14000,00                14000,00

Styret                                                         6000,00                   6000,00

Diverse                                                      5000,00                   5000,00

Sum                                                       100000,00              100000,00


I driftsutgifter ligger postene Forsikring                                  Brøyting

Postboks                                   Vannavgift

Kom. avgifter Rekvisita


Sak 10              Valg

Valg av leder: Nanne Aannerud(2017-­‐2018) Enstemmig valgt


Valgkomiteens forslag ble vedtatt, med unntak av to forslag til utleiekoordinator.

Styret valgt på årsmøte 15.03.17. ser slik ut:

Leder:                              Nanne Aannerud(2017-­‐2018)

Styremedlem:                 Lars Eidissen(2016-­‐2018) Bytter plass med Nanne

Styremedlem:                 Elisabeth M. Sivertsen(2016-­‐2018)

Styremedlem:                 Ketil  Vassbotn(2017-­‐2019)

1.vara:   Ann-­‐Kristin Holmeslet (2017-­‐2018) 

2.vara:     Mariit  Turunen(2017-­‐2018)

Huskomite:                      Hallvard Haugan (2016-­‐2018)

Huskomite:                      Tommy F Jakobsen (2017-­‐2019)

Huskomite:                      Thor Sivertsen (2016-­‐2018)

Arr komite:                       ?(2016-­‐2018)

Arr komite:                       Mona Lisa Henriksen (2016-­‐2018)

Arr komite:                       ? (2017-­‐2019)

Arr komite:                       ? (2017-­‐2019)

Arr komite:                       Nadja Turunen(2017-­‐2019)

Utleiekoordinator:          Bjørn E Fredriksen (2017-­‐2018)

Utleiekoordinator vara:  Lena Hartvigsen (2017-­‐2018)

Revisor:                             Stephan Nilsen (2017-­‐2018)

Revisor vara:                 Anne-­‐Katrin Hansen (2017-­‐2018)

Valgkomite:                   Anne-­‐Katrin Hansen (2016-­‐2018)

Valgkomite:                      ? (2017-­‐2019)


Sak 11              Avslutning

Lars takker for oppmøte og for innsatsen til de som går ut.

Møtet avsluttet kl. 21:50


Elisabeth M. Sivertsen

Referent
ÅRSMØTE 2016


BYGDELAGET SAMHOLDONSDAG 16. MARS 2016, KL 20.00

PÅ BYGDEHUSET I SANDVIKA                           


Saksliste for årsmøte 2016

1.     Åpning

2.     Konstituering av møtet

a  Valg av møteleder       

b  Valg av sekretær       

c  Valg av tellekorps       

d  Valg av to personer til å underskrive protokoll

3.      Årsberetning

4.      Regnskap 2015

5.      Innkomne saker

6.      Handlingsplan for 2016

 • Aktiviteter
 • Arbeid på huset
 • Dugnad

7.       Utleiepriser

8.       Kontingent: Nåværende årskontingent: Enkeltmedlemmer kr 150, familie kr 250

9.       Budsjett 2016

10.     Valg

11.     Avslutning


Vi serverer kaffe og noe godt til.


Tillitsvalgte fra årsmøtet 18. mars 2015:


Styret

 • Lars Eidissen leder
 • Tony Gjerdrum nestleder
 • Elisabeth M. Sivertsen kasserer
 • Ann-Kristin Holmeslett sekretær
 • Tone Larsen styremedlem
 • Nina Olsen 1.vara
 • Irene Richardsen 2. vara


Hus komite

 • Hallvard Haugan
 • Camilla Bomstad
 • Thor Sivertsen


Arr. Komite:

 • Ann Kristin Holmeslett
 • Laila Jensen
 • Mariit Turunen
 • Renathe F Jakobsen
 • Gunhild Emilie Berg


Utleiekoordinator

 • Elisabeth Meyer Sivertsen
 • Lena Hartvigsen Vara


Revisor

 • Tommy Bertheussen
 • Gøril Kufaas Vara


Valgkomite

 • Renate Vassbotn
 • Inger-Johanne Kummervold Vara


Medlemmer:

Ved utgangen av 2015 hadde bygdelaget 52 familiemedlemskap og 9 enkeltmedlemsskap.


Møter / arrangementer:

Bygdelaget Samhold har avholdt 8 styremøter og behandlet 56 saker.

Det er søkt til Tromsø kommune om fritak for kommunale avgifter, men er ikke behandlet ennå.

De tradisjonelle arrangementer er avholdt i 2015 med 17. mai-kafe, musikk-kafe, bruktmarked for barn, høstfest, adventskafe/messe og juletrefest.


Handlingsplan:

Tidligere brev fra Tromsø kommune, vann og avløp om utbedring av septik. Utbedring står på vent grunnet kostnader. I dialog med en nabo for påkobling for overløp til sjø for å få ned litt kostnader. Dette må det jobbes videre med, eventuelt søke på eksterne midler.


Huset/dugnad:

Det er malt  i toalettavdelingen, montert nye taklys, slipt og lakkert gulvet i lillesal(3 strøk) og storsal(2 strøk) på dugnad. Vasket tak og vegger i kjøkkenavdelingen.

For 2016 planlegges det å male ferdig vegg utvendig mot nord, montere takrenner, legge belegg i gang, årlig vårrydding og generelt vedlikehold.


Utleie:

Leieinntektene har i 2015 har vært på kr 39200,-.

Inntekter på arrangementer er noe lavt og bør økes. Har i begynnelsen av 2016  inngått langtidsavtale på utleie for tre måneder, hovedsakelig på dagtid på hverdager.


Annet:

Styret i bygdelaget takker alle medlemmer og andre som har bidratt til at vi kan holde huset i stand og ha aktiviteter og tilstelninger i bygdehuset.StyretReferat årsmøte 2015

Link til referat

Årsmøtereferat 18.03.15.

Sted: Bygdehuset i Sandvika

Dato/kl 18.03.15. kl 20:00

Til stede

John-Harald Johansen, Elisabeth Alfredsen, Tony Gjerdrum, Tone Larsen, Irene Richardsen, Ann-Kristin Holmeslet og Hallvard Haugan

Frafall

Nina Olsen

Medlemmer

Lars Eidissen, Camilla Bomstad, Maarit Turunen og Øystein Jørgensen


Sak 1

Åpning

John-Harald åpnet årsmøtet og ønske velkommen.


Sak 2

a) Valg av møteleder: Hallvard Haugan

b) Valg av sekretær: Elisabeth Alfredsen

c) Valg av tellekorps: Tone Larsen og Camilla Bomstad

d) Valg av to personer til å underskrive protokoll: Tone Larsen og Camilla Bomstad


Sak 3

Årsberetning

John-Harald gjennomgikk årsberetningen. Han ønsket innspill i forbindelse med lagets fremtid. Det er store problemer med å få folk til å stille opp ved dugnad, arrangementer og styreverv. Et forslag om gratis musikk-kafe m/loddsalg hvor Bygdelaget stiller med salg av kaffe/kaker kom inn og John-Harald ba styret ta dette videre.


Sak 4

Regnskap

Et spørsmål om hvorfor det var så høye utgifter til strøm. Svaret på dette er at Bygdelaget må betale moms i tillegg(vi får ikke privat abonnement). Enstemmig vedtatt.


Sak 5

Innkomne saker

Ingen saker.


Sak 6

Handlingsplan

 • Angående tidligere brev fra Tromsø kommune angående utbedring av septik. Utbedring står på vent grunnet kostnader. Er i dialog med nabo for påkobling for overløp til sjø for å få ned kostnader. Huskomiteen samles og lager en oversikt over kostnader og legger en plan for fremdrift.
 • Ferdigstille maling av nordvegg
 • Montere takrenner
 • Vårrydding og mindre vedlikehold


Sak 7

Utleiepriser

Ingen endringer


Sak 8

Kontingent

Ingen endringer


Sak 9

Budsjett 2015

Budsjett for 2015 enstemmig vedtatt


Sak 10

Valg

Styret valgt på årsmøte 18.03.15. ser slik ut:

 • Leder: Lars Eidissen(2015-2016)
 • Styremedlem: Tony Gjerdrum(2014-2016)
 • Styremedlem: Elisabeth Alfredsen(2014-2016)
 • Styremedlem: Tone Larsen(2015-2017)
 • Styremedlem 1.vara: Nina Olsen (2015-2016)
 • Styremedlem 2.vara: Irene Richardsen(2015-2016)
 • Huskomite: Hallvard Haugan(2014-2016)
 • Huskomite: Camilla Bomstad (2015-2017)
 • Huskomite: Thor Sivertsen (2014-2016)
 • Arr komite: Ann-Kristin Holmeslet (2014-2016)
 • Arr komite: Laila Jensen (2014-2016)
 • Arr komite: Maarit Turunen (2015-2017)
 • Arr komite: Renathe F Jakobsen (2015-2017)
 • Arr komite: Eva Larsen (2015-2017)
 • Utleiekoordinator: Elisabeth Alfredsen (2015-2016)
 • Utleiekoordinator vara: Lena Hartvigsen (2015-2016)
 • Revisor: Tommy Bertheussen (2015-2016)
 • Revisor vara: Gøril Kufaas (2015-2016)
 • Valgkomite: Inger-Johanne Kummervold (2014-2016)
 • Valgkomite: Renate Vassbotn (2015-2017)


Sak 11

Avslutning

John-Harald Takker for seg som leder og ønsker ny leder velkommen. Hallvard

takker for oppmøte og avslutter årsmøtet.

Møtet avsluttet kl 21:00


Elisabeth Alfredsen

ReferentReferat årsmøte 2014


Sted: Bygdehuset i Sandvika

Dato: 12.03.14. kl 20:00


Til stede: Hele styret samt 4 medlemmer. Totalt 9 stk


Sak 1

Åpning

Leder ønsket velkommen


Sak 2

 • a) Valg av møteleder: Hallvard Haugan
 • b) Valg av sekretær: Ann-Kristin Holmeslett
 • c) Valg av tellekorps: Rune Ulriksen
 • d) Valg av to personer til underskrift protokoll: Tone Larsen og Nina Olsen


Sak 3

Årsberetning

Årsberetning gjennomgått ved leder John-Harald Johansen. Ingen merknader. Enstemmig godkjent.


Sak 4

Regnskap

Regnskap gjennomgått ved kasserer Elisabeth Alfredsen. Ingen merknader. Enstemmig godkjent.


Sak 5

Innkomne saker

Ingen saker er kommet inn til årsmøtet.


Sak 6

Handlingsplan

Ny stekeovn kjøpt inn brukt. Denne byttes innen utgangen av mars 2014.

Dugnad

Aktiviteter


Sak 7

Utleiepriser

Dagens priser er: Ikkemedlemmer/medlemmer

 • Leie hele huset helg 3200/1800
 • Leie hele huset døgn 1700/1000
 • Leie lillesal helg 1700/1100
 • Leie lillesal døgn 1000/600
 • Lillesal kort møte(inntil 4 timer) 400

Forslag til nye priser

 • Leie hele huset helg 4000/2400
 • Leie hele huset døgn 2000/1200
 • Leie lillesal helg 2300/1400
 • Leie lillesal døgn 1500/900
 • Lillesal kort møte(inntil 4 timer) 500

Saken drøftet. Forslag til nye priser enstemmig vedtatt


Sak 8

Kontingent

 • Nåværende årskontingent: Enkeltmedlemmer kr 100.- og familie kr 170.-.

Forslag til nye priser:

 • Kontingent familie 250
 • Kontingent enkeltmedlem 150

Forslag til nye priser enstemmig vedtatt. De nye prisene gjelder fra og med 01.01.15.


Sak 9

Budsjett

Budsjett er gjennomgått ved leder John-Harald Johansen..

Ingen merknader. Enstemmig godkjent.


Sak 10

Valg


Tillitsvalgte fra årsmøte 2013:


Styret

 • John Harald Johansen leder
 • Hege Pedersen nestleder
 • Elisabeth Alfredsen kasserer
 • Ann-Kristin Holmeslett sekretær
 • Irene Richardsen styremedlem
 • Tony Gjerdrum 1. vara
 • Torild Langseth 2. vara


Huskomite

 • Hallvard Haugan
 • Trond Widding
 • Mats Hegg Jakobsen


Arr. komite

 • Hege Pedersen, leder
 • Rune Ulriksen
 • Ole Martin Varmedal
 • Gunn Janne Sørensen
 • Nina Olsen
 • Tone Larsen
 • Tori Winther
 • Utleiekoordinator
 • Elisabeth Alfredsen
 • Vara Gunn Janne Sørensen
 • Revisor
 • Gøril Kufaas
 • Vara Tommy Bertheussen


Valgkomite

 • Tone Larsen
 • Solfrid Kallbekken
 • Astrid Holand, vara


Nye tillitsvalgte fra årsmøte 2014


Styret

 • John Harald Johansen leder
 • Tony Gjerdrum nestleder
 • Elisabeth Alfredsen kasserer
 • Ann-Kristin Holmeslett sekretær
 • Irene Richardsen. styremedlem
 • Nina Olsen 1. vara
 • Tone Larsen 2. vara


Huskomite

 • Hallvard Haugan
 • Mats Hegg Jakobsen
 • Thor Sivertsen


Arr. komite

 • Ann-Kristin Holmeslett leder
 • Laila Jensen
 • Gunn Janne Sørensen
 • Nina Olsen
 • Tone Larsen
 • Tori Winther


Utleiekoordinator

 • Elisabeth Alfredsen
 • Vara Gunn Janne Sørensen


Revisor

 • Gøril Kufaas
 • Vara Tommy Bertheussen


Valgkomite

 • Inger-Johanne Kummervold
 • Elisabeth Alfredsen


Sak 11

Avslutning

Avslutning ved John-Harald Johansen

Første møte for det nye styret er satt til torsdag 27.03.14. kl 20:30


Underskrift

Tone Larsen Nina OlsenSaksliste for årsmøte 2013

20. mars 2013


1. Åpning

2. Valg

 • a Valg av møteleder
 • b Valg av sekretær
 • c Valg av tellekorps
 • d Valg av to personer til å underskrive protokoll

3. Årsberetning

4. Regnskap 2012

5. Innkomne saker

6. Handlingsplan for 2013

Aktiviteter:

 • Aktivitetsdag/skidag, 17. mai kafe, bygdefest, høstmesse, juleverksted, adventskafe, juletrefest.
 • Videreføre aktivitetskvelder?

Arbeid på huset:

 • Ingen store arbeider i år. Utbedring gamle lyspunkter på toaletter,kontakter scene, ytterlys. Maling nypanelt vegg, reparasjon og nye takrenner, reparert trapp ved nødutgang på baksiden, nytt belegg yttergang(rester fra kjøkken), overbygg varmepumpe samt annet mindre løpende vedlikehold.
 • Bygdelaget setter av midler til arbeidet med ny septik.

7. Utleiepriser: Ingen forslag til endringer

8. Kontingent: Nåværende årskontingent: Enkeltmedlemmer kr 100, familiekr 170

9. Budsjett 2013

10. Valg av styre m.m.

11. Avslutning


Vi serverer kaffe og noe godt til.Bygdelaget Samhold 2012


Tillitsvalgte fra årsmøtet 20. mars 2012:

Styret:

 • Ketil Vassbotn leder
 • John Harald Johansen nestleder
 • Elisabeth Alfredsen kasserer
 • Ann-Kristin Holmeslett sekretær
 • Brynhild Haugan 1. vara
 • Torild Henriksen 2. vara


Huskomite:

 • Hallvard Haugan
 • Trond Widding
 • Arr. komite:
 • Rune Ulriksen
 • Hege Pedersen
 • Birgitte Nordberg
 • Øyvind Vassbotn
 • Renate Skogheim Oppheim
 • Ole Martin Varmedal


Utleiekoordinator:

 • Elisabeth Alfredsen
 • John Harald Johansen vara

Revisor:

 • Gøril Kufaas 1
 • Tommy Bertheussen 2

Valgkomite:

 • Tone Larsen (styret kompletterer resten)Årsmelding for Bygdelaget Samhold 2012


Medlemmer:

Ved utgangen av 2012 hadde bygdelaget 31 familiemedlemskap og 8 enkeltmedlemmer.


Møter / arrangementer:

Bygdelaget Samhold har avholdt 8 styremøter og behandlet 35 saker.De tradisjonelle arrangementer er avholdt i 2012 med skirenn, 17. mai kafe, høstfest, julemesse, juleverksted, adventskafe og juletrefest. Det har vært aktivitetskvelder utover høsten. Kobbekjøttkafe planlagt, men ikke gjennomført.


Vedlikehold:

Bygdelaget søkte og fikk 100.000,- av «frivilligmillionen» fra Tromsø kommune. For dette er det lagt ny kledning med isolasjon på nordvest veggen. Grunning utført. Maling/beis gjenstår til våren. Nytt tak og gulv med isolasjon i lillesal og nytt gulv kjøkken lagt i løpet av høsten. Gulv i lillesal er lakkert furu. På kjøkken belegg. Arbeidet er dokumentert og beskrevet i detalj i eget skriv. Lekkasje fra varmepumpe i lillesal. Reklamasjon. Problemer med at nylig innkjøpte stolbein bøyer seg og knotter ramler av. Reklamasjon.Brev fra Tromsø kommune, vann og avløp om utbedring av septik. Kostnader må påregnes og prioriteres framover. Vi har i følge brevet noen år på oss til at det skal være utbedret. Det bør settes av midler til dette arbeidet. Søke om tilskudd til dette. Det har vært en utfordring å få nok dugnadsfolk underveis. Tiltak vurderes.Erikjordnes vannverk har kommet med innspill om restriksjoner for Bygdehuset på vannbruk. Dette er tidligere avvist av styret i Bygdelaget. Styret møter i vannverkets styre.


Utleie:

I den tiden det har vært arbeider på huset var det ikke utleie. Dette har i år trukket inntektene ned. Også bortfall av større leietaker. Styret vil se på hva som kan gjøres for å gjøre huset mer kjent for utleie. Kan ev. økt aktivitet på Olavsvern gi mer utleie?


Annet:

Ketil Vassbotn fratrådte som leder høsten 2012. Nestleder John Harald Johansen overtok som leder fra samme dato, jf. styrereferat 31.10.2012.Styret i bygdelaget takker alle medlemmer og andre som har bidratt til at vi kan holde huset i stand og ha aktiviteter og tilstelninger i bygdehuset.Styret


For medlemer av Bygdelaget

Med forbehold om eventuelle feil

Web-ansvarlig: Kjell-Roald Langseth