Om bygdehuset


Styret

  • Ann-Kristin Holmeslet, leder

  • Bjørn-Emil Fredriksen, Nestleder/Utleiekoordinator

  • Renathe F. Jakobsen

  • Ketil Vassbotn

  • Nadja Sofia Turunen

  • Nina Olsen, 1. vara

  • Torkild Jensen, 2. vara


E-post til styret: post@sandvikabygdehus.no


Se også vår FaceBook side: FACEBOOK


Om Bygdehuset

1. Innledning:

Under vedlikehold og renovering av bygdehuset, har det vist seg et behov for å vite noe om huset og de enkelte bygningsdeler.Da dette ble sak på styremøte i bygdelaget den 1.mars 2010, tok undertegnede på seg oppgaven med å beskrive bygningsdelene i huset slik de er. Derfra har undertegnede på eget initiativ prøvd å skrive hele historien til huset, og tidfeste de enkelte hendelsene etter egen hukommelse og etter samtale med personer som har vært involvert i arbeider på huset. Enkelte ting er også kontrollert opp mot styreprotokoller.


2. Tomt:

Tomta, som har gårds- og bruksnummer 22/10, er gått ut fra eiendommen Erikjordnesset 22/2. Ved skylddelingsforretningen 2.oktober 1953 fikk den navnet Strandheim. Arealet på tomta er ikke angitt på skylddeling eller skjøte, men er ut fra Tromsø kommunes gjeldende kartverk i 2010 beregnet til ca. 6100m2. Tomta ble kjøpt av Karstein Kristoffersen 21.nov. 1953 for kr 350,-. Undertegnede var da formann i laget. Et areal på 4,0 dekar hadde vært leid av Karstein Kristoffersen siden juni 1949 for kr 20,- pr.år. Det må imidlertid ha vært en avtale om å leie et område for bygdehuset siden 1935 omtrent, og da av Hermann Kristoffersen som var far til Karstein. Karstein Kristoffersen solgte tomta i forbindelse med at han solgte hovedeiendommen til Petter Kaldbekken og selv flyttet til Skien.


3. Ungdomshuset:

Ungdomshuset som det ble kalt da det ble bygd, ble bygd av Ottar Haugan og Henry Jenssen i 1937. Vedlagte

tegninger viser hvilken del av dagens hus det var. Da huset ble bygd i 1937, må det ha vært gjort en avtale om leietomt med Hermann Kristoffersen. Scenedelen av dagens hus ble bygd i 1950 av to mann fra Breivikeidet. Byggmesteren var Osvald Johansen , eller Osvald på Sandegga, som han ble kalt.Hvem som murte grunnmuren, er usikkert, men undertegnede tror Karstein Haugan var bas for den. Denne kjelleren sto uferdig i mange år, og først i 1984 ble den satt i stand til toalettavdeling. Gjermund Nilsen støpte og pusset gulvet og Kjell Olsen gjorde innredningen. Oddvar Johansen la bunnledningene og septiktanken i 1981.I 1956 ble tilbygget med spisesal og kjøkken bygd. Byggmester Odd Utnes tegnet bygget. Undertegnede og Gunleif Nilsen støpte grunnmur og gjorde tømmermannsarbeidet. I tillegg var det et omfattende dugnadsarbeid. Ved åpningen av tilbygget, 2.juledag 1956, ble Kristian Eidesen hedret for flest dugnadstimer. Undertegnede og Gunleif fikk betalt for arbeid på dagtid, men jobbet på dugnad om kveldene. Dette tilbygget ble oppgradert så sent som sist på 80-tallet. Da var Magnar Richardsen formann.


4. Utvendige arbeider:

I 1982 ble avkjørselen flyttet mot nord og plassen utenfor huset ble fylt opp og gruset. Magnar Richardsen fikk sprengt grøft ovenfor huset for å lede bort overvann. Sigmund Johansen utførte sprengningsarbeidet. Dette ble gjort omkring 1988. I samme periode ble det lagt grus på plassen foran huset. Lars Vekve skaffet pukk fra Skattøra. I 1990 ble flaggstanga reist av Kjell Olsen etter initiativ fra Ingunn Rikardsen. På oversiden av huset ble det fjernet steinmasser og planert i 2003. Wilhelm Johansen utførte arbeidet med maskin leid av maskinentrepenør Kåre Isaksen AS. Steinmassene ligger ennå lagret ovenfor huset. Vannledningen ble skiftet til Elvestadrør på slutten av 70-tallet. Torbjørn Varmedal sto for arbeidet. Sommeren 2010 ble det lagt avløp fra kryperommet under Storsalen til veiskråningene ovenfor Innlandsveien. Det er brukt 110mm avløpsrør. Ole Grundvåg gravde grøften. Trond Widding og undertegnede la rørene.


5. Danseplatten:

Det fantes en danseplatt av trelemmer som var i bruk inntil utgangen av krigen 1940-1945.  Den var i bruk under krigen, men da var den satt opp i Vollskogen, skogen mellom Holmeslett og Volden. Den har sannsynligvis vært mest i bruk før huset ble bygd.


6. Bygningsdelen:


6.1   Gulvene

Kjøkkengulvet ble lagt i 1956, og omkring 1990 ble det flislagt av Olaf Johan Haugan. Lillesalgulvet ble lagt i 1956 og har et stubbgulv med fyll av skjellsand. Stubbgulvet er falt ned for det meste. I 2004 ble gulvet slipt og lakket med 3 strøk lakk av Trond Widding og undertegnede. Gulvet i storsalen ble lagt nytt i 1956 med stubbgolvfyll av skjellsand. I 1984 ble gulvet og huset jekket opp og ståldragere lagt under gulvet. Gulvet ble isolert med Glava, slipt og lakket omkring 1990. Valter Jensen sto for jekking og oppretting i 1984 og Magnar Richardsen var ansvarlig for sliping og lakking. Det var tykke bord i gulvet som tålte kraftig sliping. Magnar mener gulvet var 2” tykt, men det er trolig bare 1 ½ ”. Det ble gjort en forsterkning av storsalgulvet i 1991. Storsalgulvet ble slipt og lakket i 2004 av Trond Widding og Yngve Nilsen.


6.2   Ytterveggene

På alle ytterveggene, unntatt gavlveggen bak scenen og vestveggen i Lillesalen, ble den gamle kledningen revet og ny kledning lagt på i 1980-82. Samtidig ble veggene isolert med Glava, og det ble lagt vindtetting med asfaltplater og lekter under kledningen. Kledningen er Ålesundsfals, 19x123mm. Valter Jensen var ansvarlig for dette arbeidet. Alle vinduene i Storsalen ble skiftet samtidig. Vinduene i Lillesalen ble skiftet på slutten av 1980-tallet. Vinduene ble gitt av glassmester Erling Eriksen og arbeidet ble utført av elever fra yrkesskolen. Gavlveggen bak scenen, østveggen, ble kledd på nytt i 2009. Gammel kledning ble revet og veggen ble foret ut 5 cm og isolert med 10 + 5 cm Glava. Det ble lagt asfaltplater og papp som vindtetting, og det ble lagt lekter og Ålesundsfals, 19x148mm, som kledning.Arbeidet ble utført av Astrid Holand, Jan Roar Mathisen, Karl Boholm, Trond Widding og John Harald Johansen.Vinduene ble ikke skiftet


6.3   Innervegger

Tidlig på 1970-tallet ble det satt på ny veggkledning i Storsalen. Kjøkkenet ble utvidet omkring 1998 og

ny vegg mot Lillesalen ble satt opp av Bjørnar Johnsen. Samtidig ble det laget kjølerom på kjøkkenet og vindfanget mot nord ble fjernet. Veggene i toalettavdelingen ble satt opp av Kjell Olsen omkring 1980.

Se også pkt.3 foran. Torbjørn Varmedal laget trappen til kjelleren


6.4   Himling i Storsalen

I 1956 ble det lagt porøse plater i himlingen, som ble pålagt maskinpapir og malt. I 2009 ble platene fjernet. Himlingen ble foret ned med 10cm, med krysslagt 5x5cm lekter og isolert med 2x5cm Glava. Himlingen ble kledd med ferdigbehandlet panel, og under er det diffusjonstetning av plastfolie. Arbeidet ble utført av firmaet 123 Bygg AS, etter anbud, med anbudssum ca.kr 140.000,-. Det ble reklamert på utførelsen og firmaet ga en prisreduksjon på kr 40000,-


6.5   Etasjeskiller mellom Lillesalen og garderobe, samt tak over garderobe

Etasjeskilleren har 8” (20cm) bjelker. Det er innbygd en ståldrager i bjelkelaget.

Drageren bæres av ytterveggene og en søyle midt i Lillesalen.Det er bordgulv med belegg i garderoben.Himlingen over Lillesalen er porøse plater som er pålimt maskinpapir og malt. De porøse platene er festet på 1” lekter. Det er usikkert med isolasjon i bjelkelaget.Det er skråtak over garderoben med en knevegg mot vest. Skråtaket (himlingen) er festet til 3”x 6” sperrer som har avstand 1,25m. På midten er himlingen horisontal, og ligger trolig på hanebjelker med dimensjon 2” x 4”.Knevegg og skrå himling har kledning av fas-panel (geyfus), og den horisontale himlingen har platekledning.Det er ikke registrert isolasjon i verken knevegg eller himling.Yttertaket av bølgeblikk over Lillesalen og garderoben ligger på 1 ½” x 6” strø, som er festet til sperrene


6.6   Taket

Nye takplater, yttertak mot sør, over Storsalen, ble lagt av Torbjørn Vitalis og Helge Alfredsen omkring 1990. Resten av taket ble da smurt av noen ungdommer som ble ledet av Ingunn Rikardsen. Nye takrenner monterte Magnar Richardsen ca.1988


6.7   Inngangspartiet

Opprinnelig hadde huset et bislag foran hovedinngangen. Trappa foran inngangen var ei halvsirkelforma

betongtrapp.Ved utbyggingen i 1956 ble det bygd en gang med trapp til 2.etasje slik det er i dag. Hoveddøren er fra Tromsøsundets sparebank.Hvordan utvendig trapp ble i 1956, er usikkert. Den har nok blitt ombygd i ettertid, og har den seneste tiden vært slik det er vist på tegningene.Den utvendige trappa har vært et hinder for rullestolbrukere. Sommeren 2010 ble den derfor revet. Det ble bygd rullestolrampe og nytt repos. Se også pkt.9 Astrid Holand, Jan Roar Mathisen, Karl Boholm og Trond Widding rev det gamle og bygde nytt. Ole Grundvåg utførte gravearbeidet.Taket foran inngangen ble bygd av Magnar Richardsen på slutten av 1980-tallet


7. Malerarbeid:

Ingunn Rikardsen malte huset ut- og innvendig omkring 1990. Veggene innvendig i Storsalen ble malt på nytt i 2008 av Nina Mikkelsen og Elisabeth Alfredsen. Trepanelet nede på veggene i Storsalen er malt på nytt av Astrid Holand i 2010. Sommeren 2008 ble huset malt utvendig av ungdommene Dagfinn Widding og Ottar Haugan. Trond Widding la til rette og førte tilsyn med arbeidet. 


8. Utstyr og inventar:

Myrthle Widding sydde nytt sceneteppe i 1974.  I 1984 ble det elektriske anlegget oppgradert. Det ble lagt ny inntakskabel og nytt sikringsskap ble montert. Torbjørn Varmedal ledet arbeidet.Da Magnar Richardsen ble formann i 1986, hadde lagsarbeidet nærmest ligget nede i lang tid. Huset var dårlig vedlikeholdt. Mye inventar og utstyr manglet eller var i dårlig forfatning. Et eksempel: Ytterdøra i kjøkkenet var ødelagt, slik at sauer hadde tilhold på kjøkkenet.Oljefyringsanlegget ble installert av Gjermund Nilsen og Torbjørn Varmedal i 1974. I 1982 ble oljetanken montert. I 2005 ble det montert lydfeller på varmeanlegget for å dempe støyen. I 1988 monterte Torbjørn Varmedal varmekabel på vannledningen til toalettene. Sammen med Ingunn Richardsen fikk Magnar Richardsen brukt utstyr fra Forsvaret, Olavsvern og Sydspissen. Komfyr, panner, stoler, bord og kjøkkenskap fikk de fra Forsvaret i 1989 og 1991. Magnar Richardsen hadde som mål å skaffe dekketøy til 110 personer. For å redusere fyringsutgiftene er det i 2010 montert varmepumper både i Lillesalen og i Storsalen. Brukt oppvaskmaskin, steamer, ble kjøpt fra Bellevue. Se også pkt.9. Da oppvaskmaskinen sviktet i 2004, ble det kjøpt ny maskin. Trond Widding sto for kjøpet, og Lindrup Martinsen leverte og monterte maskinen.


9. Helselaget Vern og bygdehuset

Helselaget Vern har i snart 40 år vært en støttespiller for bygdelaget og har gitt utstyr og penger til investeringer i bygdehuset. Her kan nevnes tilskudd til ny vannledning, ny varmtvannsbereder, tilskudd på kr 10.000 til toaletter, kjøpt oppvaskmaskin (kjøpt brukt fra Bellevue), kjøpt dekketøy og gitt penger til kjølerommet.I 2009 har helselaget stilt kr 80.000 til disposisjon for bygdelaget til investeringer på bygdehuset. Pengene skal gå til varmepumpene, gardiner i Storsalen, rullestolrampe og maling til oppussingen inne. Resten av beløpet, ca. kr 10-15.000, er tenkt brukt til ny himling i Lillesalen.Helselaget, under ledelse av Myrthle Widding, har i snart 40 år bidratt sterkt til at bygdelaget har kunnet holde bygdehuset i god og tidsmessig stand. Verdien av utstyr og penger som er gitt, må være i størrelsesorden kr 150.000. 


10. En spesiell hendelse

Under en fest i august 1941, med en mengde folk til stede, datt Storsal-gulvet ned. Det ble stort oppstyr.

Tyske soldater var med på festen. Spillemenn og festdeltakere dro imidlertid til Vollskogen, hvor festen fortsatte på danseplatten. Hilda Olsen var med på festen som nykonfirmert, og hun har fortalt historien.


Sandvik, mars 2010-04-20

Tilføyelser og rettinger i august 2010


Hallvard Haugan

Med forbehold om eventuelle feil

Web-ansvarlig: Kjell-Roald Langseth
Oversiktskart

Grunnkart

PLANTEGNING BYGDEHUSET SANDVIKA

HIMLING + UTVENDIGE VEGGER

ETASJESKILLER OG TAK OVER LILLESALEN OG GARDEROBEN